Kreativt skrivande Studera på distansStockholms universitetAlla
Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker
Distansutbildning
Stockholms universitet Stockholm
Hur skapas litteratur? Finns det några knep och trick bakom det litterära verkets lockande yttre? Denna kurs undersöker skrivandet och läsandet som praktiker. Tonvikten ligger på arbetsmetoder, skrivsätt och tekniker variation av berättarperspektiv, sonettskrivande, textcollage och liknande. Pr.... Grundläggande behörighet + Historia A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 (Områdesbehörighet 1 eller A1 med undantag för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 ) .....
 • 2 startdatum
 • 7.5 hp
 • 50%
 • Studiemedel
Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker
Distansutbildning
Stockholms universitet Stockholm
Kursen ägnas åt att studera det skönlitterära skrivandets och läsandets praktiker som behandlas utifrån en uppsättning teman av historisk, teoretisk, genremässig eller liknande karaktär, t. ex. kärleksmotivet i litteraturen eller boken som estetiskt undersökningsobjekt. Läsning och diskussion k.... Grundläggande behörighet + Historia A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 (Områdesbehörighet 1 eller A1 med undantag för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 ) .....
 • 2017-09-01
 • 7.5 hp
 • 50%
 • Studiemedel
Språkbedömning med fokus på skrivande ur olika teoretiska perspektiv
Distansutbildning
Stockholms universitet Stockholm
Kursen behandlar bedömning i språkundervisning med utgångspunkt från teoretiska perspektiv på språk, skrivande och språkutveckling. Detta inbegriper såväl formativ som summativ bedömning. Empiriska och teoretiska redskap presenteras för att analysera sina egna och andras bedömningspraktiker. Kur.... Kandidatexamen i språkdidaktik alternativt språkvetenskapligt huvudområde eller lärarexamen med språkvetenskaplig inriktning. Svenska B/Svenska 3.....
 • 2017-03-24
 • 7.5 hp
 • 50%
 • Studiemedel
Läs- och skrivutveckling
Distansutbildning
Stockholms universitet Stockholm
Kursen vänder sig framför allt till lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 och behandlar didaktiska perspektiv på aktuell forskning om läs- och skrivutveckling hos elever med varierande språkbakgrund. Olika arbetsformer och praktiker i läs- och skrivundervisning bet.... Grundläggande behörighet.....
 • 2017-03-24
 • 7.5 hp
 • 50%
 • Studiemedel
Läs- och skrivinlärning
Distansutbildning
Stockholms universitet Stockholm
Kursen vänder sig framför allt till lärare och blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 och behandlar språkutveckling i tal och skrift för barn i yngre åldrar. Kursen behandlar läs- och skrivinlärning hos barn med varierande förutsättningar utifrån aktuell läs- och skrivforsknin.... Grundläggande behörighet.....
 • 2017-01-20
 • 7.5 hp
 • 50%
 • Studiemedel
Tektonik
Distansutbildning
Stockholms universitet Stockholm
Kursen ger fördjupade kunskap om Jordens struktur och plattektonik. Tektoniki samband med divergens, konvergens och transformförkastingar behandlas. Experimentering samt skrivandet av en vetenskaplig artikel ingår i kursen. Kursen har individuell kursstart och studietakt. Obligatorisk träff kan.... För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 hp i geologi eller geovetenskap, där kurserna Tellus I 30 hp (GG2003) och Tellus II 22, 5 hp (GG4033) alternativt Geologi 30 hp (GG2006) ingår, samt Strukturgeologi 7, 5 hp (GG4032/GG4132) .....
 • 2 startdatum
 • 7.5 hp
 • 25%
 • Studiemedel
Danska - baskurs 1
Distansutbildning
Stockholms universitet Stockholm
På kursen tränas du i förståelse av skriven och talad danska samt i grundläggande muntlig färdighet på danska. På kursen behandlar vi danska språkets fonologi, basgrammatik och ordförråd. Undervisningen ges ur grannspråksperspektiv, något som förutsätter att du har goda kunskaper i svenska. Kur.... Grundläggande behörighet.....
 • 2017-01-20
 • 15 hp
 • 50%
 • Studiemedel
Språkdidaktik- kandidatkurs
Distansutbildning
Stockholms universitet Stockholm
I kursen skriver du en självständig vetenskaplig uppsats inom ämnesområdet språkdidaktik. Kursen syftar till att fördjupa kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ämnesområdet. Kursen ger såväl fördjupning som metodisk träning samt träning i muntlig och skrif.... Grundlärarexamen, lärarexamen med inriktning mot språk, språkdidaktik 60 hp, språk 60 hp, språkvetenskap 60 hp eller motsvarande samt godkänt resultat på kursen Teori och metod i språkdidaktik, 7, 5 hp.....
 • 2017-03-24
 • 15 hp
 • 100%
 • Studiemedel
Introduktion till vetenskap om hållbar utveckling
Distansutbildning
Stockholms universitet Stockholm
Vetenskapen om uthållig utveckling är ett problemorienterat forskningsfält. Kunskaper från bland andra biologi, samhällsvetenskaperna, ekonomi, geologi och atmosfär forskning tillämpas för att förstå hur mänskligheten kan utvecklas och bibehålla fundamentala värden inom planetens kapacitet att p.... För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 120 hp varav minst 90 hp i ett ämne. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.....
 • 2017-01-20
 • 7.5 hp
 • 50%
 • Studiemedel
Arbetsmarknadspolitik och ekonomi
Distansutbildning
Stockholms universitet Stockholm
Kursen ger bred orientering och kunskaper om arbetsmarknadens funktionssätt och om arbetsmarknadspolitikens roll. Grundläggande begrepp, teorier och modeller inom arbetsmarknadsekonomin liksom deras användning behandlas. Faktorer som påverkar utbudet av och efterfrågan på arbetskraft studeras, l.... Grundläggande behörighet.....
 • 2017-12-01
 • 7.5 hp
 • 100%
 • Studiemedel

Till toppen

Hittade du inte rätt?

© 2016 Utbildning i Sverige : Sajtkarta